Product details

Sun Wah

Algemene Voorwaarden

 

1. Geldigheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SUN WAH SUPERMARKET en afnemer, (waaronder begrepen onze prijslijsten, jaarcondities, offerten, bestellingen, overeenkomsten, facturen, verkopen en leveringen). Eventuele afwijkingen van verkoopsvoorwaarden worden schriftelijk overeengekomen en blijven tot dat geval beperkt. De ongeldigheid van één clausule laat de geldigheid van de overige clausules onverlet. Zonder ons schriftelijk en voorafgaand akkoord zullen de algemene- of bijzondere voorwaarden van onze kopers niet van toepassing zijn, ook als ze eerst werden meegedeeld en een gelijkaardige clausule bevatten.

2. Aanbod, aanvaarding en orders

Prijzen, producten en termijnen in aanbiedingen kunnen zonder aankondiging door SUN WAH SUPERMARKET gewijzigd worden. Het staat SUN WAH SUPERMARKET volledig vrij om bestellingen van een afnemer al dan niet te accepteren. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen, worden door SUN WAH SUPERMARKET geaccepteerde bestellingen van afnemers geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type, etc. gewijzigd, dan is SUN WAH SUPERMARKET gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

3. Leveringstermijnen

Eventuele leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij zij schriftelijk en uitdrukkelijk worden gegarandeerd.

4. Levering

De producten worden verkocht onder de Incoterms (ICC Parijs 2010). Indien de overeenkomst geen Incoterm vermeldt, wordt de Incoterm ‘ex works’ toegepast waarbij de fabriek als plaats van levering geldt, ook als SUN WAH SUPERMARKET in opdracht van afnemer het transport verzorgt.

5. Keuring en klachten

Bij levering dient afnemer te keuren. Beantwoorden de goederen niet aan de overeenkomst dan meldt afnemer aan de transporteur en aan SUN WAH SUPERMARKET BVBVA: -Zichtbare gebreken binnen de vierentwintig uren na levering en voor ieder gebruik, d.m.v. een vermelding op het transportdocument. -Onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Iedere klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan SUN WAH SUPERMARKET. SUN WAH SUPERMARKET kan niet verplicht worden laattijdige, mondelinge of ongemotiveerde klachten te beantwoorden.

Vervolgens moet de afnemer spoedig contact opnemen met de klantendienst van SUN WAH voor het terugsturen van de aankoop + het vervolledigen van een retour-formulier, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de afnemer alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de afnemer heeft SUN WAH het recht om de terugbetaling op te schorten. Indien de producten ongeopend, onbeschadigd en ongebruikt zijn, zal de afnemer hiervoor verantwoordelijk zijn. SUN WAH is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.     

6. Betaling

6.1 Alle facturen/bedragen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW en andere taksen, op onze zetel betaalbaar.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van SUN WAH SUPERMARKET is beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove fout van haar of haar medewerkers te wijten is. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is SUN WAH SUPERMARKET niet aansprakelijk.

7.2 SUN WAH SUPERMARKET is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door SUN WAH SUPERMARKET ingeschakelde derden of door SUN WAH SUPERMARKET verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woord, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan afnemer geleverde goederen.

7.3 Indien de leveringstermijn niet schriftelijk en uitdrukkelijk werd gegarandeerd zal SUN WAH SUPERMARKET niet gehouden zijn vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering. Zelfs in geval dergelijke garantie werd overeengekomen, is SUN WAH SUPERMARKET niet gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan die die hij kan verhalen op de vervoerders en/of expediteurs.

7.4 SUN WAH SUPERMARKET is evenmin gehouden vergoeding, schade of interesten te betalen wegens vertraging in de levering wanneer dit te wijten is aan overmacht of eender welk feit onafhankelijk van haar wil waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, zoals onder meer doch niet beperkt tot staking, diefstal, piraterij, extreme weersomstandigheden, handelsrestricties, productie-incidenten, recall acties, schaarstes en dergelijke.

7.5 Afnemer draagt het risico voor merknamen of merken die SUN WAH SUPERMARKET ter beschikking worden gesteld voor welk doel dan ook en deze is niet aansprakelijk voor ieder ongeoorloofd gebruik van dit merk door haar ingeschakelde derden.

7.6 In geen geval is SUN WAH SUPERMARKET gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan die waarvoor zij zich verzekerd heeft.

7.7 Iedere aansprakelijkheid van SUN WAH SUPERMARKET jegens afnemer vervalt na verloop van 1 jaar nadat de producten aan afnemer zijn geleverd.

8. Eigendom

De geleverde koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten. De koper dient zich zolang te onthouden de goederen te verkopen, in pand te geven of op eender welke andere manier dan ook te bezwaren, tenzij anders werd overeengekomen.

9. Rechtbank en toepasselijk recht.

In geval van geschil zullen alleen de Rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd zijn, tenzij SUN WAH SUPERMARKET verkiest, indien zij een vordering instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregels te beroepen. Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten en de eruit voortvloeiende geschillen.